algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Laurent Salon & Spa. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van koophandel voor Utrecht en biedt haar producten aan via de webshop www.laurent.nl/shop. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Laurent Salon & Spa is aanvaard.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Laurent Salon & Spa opdracht verleent tot het leveren van beauty- en lifestyle producten.

1.3  Het kopiëren van dan wel gedeeltelijk kopiëren van deze algemene voorwaarden, de internet- en marketingteksten en de concepten van Laurent is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshop uitgebracht door Laurent Salon & Spa, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2 Laurent Salon & Spa geeft op haar website een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Laurent Salon & Spa daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden Laurent Salon & Spa niet. Geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Voor aanbiedingen geldt een beperkte geldigheidsduur welke uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Laurent Salon & Spa deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3: Levering en verzending

3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 5 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Laurent Salon & Spa bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Laurent Salon aan koper gerestitueerd.

3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Laurent Salon & Spa niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper

4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.

4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Laurent Salon & Spa heeft kenbaar gemaakt.

4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

Artikel 5. Prijzen, aanbiedingen en kortingscodes

5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2 Alle door Laurent Salon & Spa genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven en zijn voor rekening van koper.

5.4 Alle aanbiedingen van Laurent Salon & Spa zijn geldig zo lang de voorraad strekt. Laurent heeft het recht zich te alle tijde terug te trekken met haar aanbiedingen. Aanbiedingen zijn niet te combineren met andere kortingsacties.

5.5 In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn de hiernavolgende kortingscodevoorwaarden van toepassing op het gebruik van kortingscodes die worden verstrekt en aangeboden door Laurent Salon & Spa voor gebruik in de webshop www.laurent.nl/shop. Door gebruik te maken van deze kortingscodes gaat u akkoord met deze voorwaarden en dient u zich hier aan te houden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op kortingscodes (zowel elektronische kortingscodes als gedrukte coupons) die worden aangeboden door Laurent Salon & Spa.

5.5.1 Om een kortingscode te gebruiken dient u bij “bestellen” de code in te voeren in het invoerblok met het bijschrift “kortingscode”.

5.5.2 De kortingscode is, indien van toepassing, geldig volgens aangegeven termijn.

5.5.3 Kortingscodes uitgegeven door Laurent Salon & Spa zijn uitsluitend inwisselbaar bij aankopen van producten in de webshop www.laurent.nl/shop.

5.5.4 Kortingscodes kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

5.5.5 Voor iedere kortingscode geldt dat deze per persoon en per emailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.

5.5.6 Kortingscodes met een relatieve waarde zijn niet te gebruiken in combinatie met aanbiedingen of andere acties.

5.5.7 De kortingscodes zijn er in drie vormen: een procentuele korting, een gratis product of kwijtschelding van verzendkosten. Het is slechts toegestaan om één kortingscode per bestelling te gebruiken. Procentuele korting wordt berekend over de verkoopprijs van de gekochte producten, hierbij zijn verzendkosten uitgesloten.

5.5.8 Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld. Je kan met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingsactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitleg waarin de code is opgenomen.

5.5.9 (Elektronische) kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van de email met de betreffende kortingscode.

5.5.10 In geval van fraude heeft Laurent Salon & Spa het recht af te zien van de te geven korting. Onder fraude valt ondermeer hacking, phising, spamming en brute forcing. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd.

5.5.11 Het is niet toegestaan kortingscodes op welke wijze dan ook door te verkopen zonder dat Laurent Salon & Spa hiervan op de hoogte is.

5.5.12 Tijdens de promotie worden de kortingscodes willekeurig door Laurent Salon & Spa verstrekt.

5.6 In de salon geldt een standaard  studentenkorting van 20% op alle behandelingen. Deze korting wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldige studentenkaart. Let op: de korting is alleen  geldig van maandag t/m donderdag tot 18:00u.

Artikel 6. Betaling

6.1 De door Laurent Salon & Spa te leveren artikelen dienen ten tijde van de bestelling door koper te worden betaald. Koper zal door Laurent Salon & Spa vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

6.2 Laurent Salon & Spa is gerechtigd gehele vooruitbetaling van koper te verlangen.

6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.

6.4 In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50,-.

6.5 Betaling in de salon dient contant, per pin of met credit card, direct na de behandeling, te geschieden.

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per email reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Laurent Salon & Spa in behandeling zal worden genomen.

7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 5 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 1 maand na aflevering door Laurent Salon & Spa.

7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten ter zake verwerkt. Laurent Salon & Spa tracht binnen 5 werkdagen schriftelijk te reageren op klachten.

7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Laurent Salon & Spa geleverde artikelen.

7.5 Laurent is niet aansprakelijk voor schade aan de huid of het haar veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw haar of huid. In het geval van een allergische reactie op een van onze producten vragen wij u gelijk contact op te nemen met Laurent en de desbetreffende producten mee te nemen. Wij zullen deze dan opsturen naar Aveda voor verder onderzoek.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door Laurent Salon & Spa geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derden

9.1 Laurent Salon & Spa is slechts aansprakelijk voor een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2 Laurent Salon & Spa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3 Laurent Salon & Spa is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Laurent Salon & Spa niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen ten gevolgen van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Laurent Salon & Spa geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Laurent Salon & Spa verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Laurent Salon & Spa te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie

Zowel Laurent Salon & Spa als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens 

Op deze gegevens is de geldende privacy wetgeving van toepassing en een eventueel opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Laurent Salon & Spa gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Laurent Salon & Spa is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

14.2 Op alle overeenkomsten met Laurent Salon & Spa is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Behandelingen

15.1 Bij Laurent voldoen alle uitgevoerde behandelingen aan eisen van vakbekwaamheid. We maken daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen

15.2 De klant verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor behandelingen worden door Laurent duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.

15.3 Laurent mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-produkten en/of experimenten met bijvoorbeeld het eigen haar.

15.4 Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan dient de klant een klacht schriftelijk en mondeling indienen bij Laurent. De klant dient een klacht binnen één week na de (haar)behandeling kenbaar te maken aan Laurent. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een permanent behandeling geldt een termijn van 3 weken.

15.5 Laurent maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 16. Annulering 

16.1  U kunt gemaakte afspraken tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur zal Laurent € 64,00 per uur in rekening brengen waarbij voor het aantal uren wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd. Ook indien u niet verschijnt op de afspraak wordt aan u € 64,00 per uur in rekening gebracht per gereserveerd uur.